תקנון אתר וחנות אינטרנטית
הילה בטבע

ברוכים הבאים לאתר הילה בטבע. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. 

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בוואטסאפ 054-244-2938 .

שירות הוואטסאפ נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.  

כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בהילה בטבע יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד הילה בטבע ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של הילה בטבע על פי תקנון זה. 

השירות שניתן במסגרת האתר הילה בטבע מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי הילה בטבע לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”).  על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח לברר דרך שירות הווטאסאפ המוגדר לעיל .

יובהר כי על אף האמור לעיל להילה בטבע הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

אספקת מוצרים שנרכשו בהילה בטבע אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

 הילה בטבע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי הילה בטבע בגין שינוי כאמור, וכל פעולה שתבוצע באתר תהיה כפופה לתקנון המעודכן .

הילה בטבע לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר הילה בטבע, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 

המוצרים

בתקנון זה הביטוי “מוצרים” פירושו מוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנות של הילה בטבע ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו “אספקה”. 

שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”). 

הילה בטבע אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. הילה בטבע רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל. 

 אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי הילה בטבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את הילה בטבע. 

במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הילה בטבע.   יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת הילה בטבע, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל1 (פריט אחד) מכל מוצר.

המחירים

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. הילה בטבע תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 

בכל הנוגע למכירות באתר הילה בטבע בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים באתר הילה בטבע אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסופר הפיזי מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר אתר הילה בטבע ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר.

יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.

מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ביצוע הרכישה באתר

סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום” או “לתשלום בקופה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 

הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ”א וכיוב’. 

הילה בטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר הילה בטבע וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 

מובהר כי שירות הילה בטבע אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. 

התשלום

התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטים אישיים”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר.

לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שהילה בטבע תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, באפליקציה, בטלפון ובוואטסאפ. 

על אף האמור לעיל הילה בטבע שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנות הילה בטבע בעת מועד האספקה.

שעות פעילות אתר הילה בטבע

הקלדה של הזמנה באתר הילה בטבע אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר או האפליקציה מושבת/ת לצורך תחזוקתו/ה ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של הילה בטבע. 

הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות האתר אפשרית בשעות פעילות האתר בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של הילה בטבע, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של שירות האתר והילה בטבע אינה מחויבת למועדים אלה. 

דמי משלוח

בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 30 ש”ח בגין אספקת מוצרים למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת באזורים המצוינים באתר הילה בטבע.

ימי אספקה למשלוחים ראשון עד חמישי, לא כולל חגים וערבי חג. המשלוחים יסופקו תוך 4-7 ימי עסקים.

קיימת אפשרות למשלוח מהיר עד בית הלקוח בעלות של 50 ש”ח. הגעת המשלוח כפופה לתאום זמן משלוח טלפוני מול הלקוח, ואינה כפופה למסגרת זמן מקדימה.

מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

אספקה

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והילה בטבע שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.  

הילה בטבע תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, הילה בטבע אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי הילה בטבע בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. הילה בטבע תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות

הילה בטבע לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 

החזרת מוצרים

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, בשירות הוואטסאפ בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. שירות הוואטסאפ יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. 

מבצעים

מעת לעת יימכרו מוצרים באתר הילה בטבע במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”). 

המבצעים הנערכים באתר הילה בטבע הנם במסגרת מכירות אתר הילה בטבע בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחנות הפיזית

ביטול / שינוי הזמנה

לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 3 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה. 

 ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות הוואטסאפ.

הילה בטבע תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה. 

יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות הילה בטבע כפי שתהא מעת לעת. 

 לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה 

הערות למוצר

הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. 

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 

אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

התמונות הינן להמחשה בלבד. 

אחריות

הילה בטבע אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח אתר הילה בטבע ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר הילה בטבע ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר הילה בטבע וכד’. 

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר הילה בטבע ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

הלקוח פוטר את הילה בטבע מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

הילה בטבע לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר קיצוני וכד’. 

הילה בטבע לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 

הילה בטבע לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר הילה בטבע, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא הילה בטבע בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

 החוק החל תניית שיפוט

על ההתקשרות בין הלקוח לבין הילה בטבע במסגרת אתר הילה בטבע ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

הילה בטבע והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, יושב בדרכי נועם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא יושב כאמור אזי הוא ידון בבית המשפט. 

 אבטחת האתר 

 אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.

שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

הילה בטבע תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה. 

פרטיות

במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע יהא עליו להודיע על כך להילה בטבע בכתב בהתאם להוראות כל דין. 

הילה בטבע תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 

הזכויות של הילה בטבע באתר

הקניין הרוחני בכלל זה זכויות היוצרים באתר הילה בטבע ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של הילה בטבע, או של צדדים שלישיים שהילה בטבע קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 

הילה בטבע שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

השם הילה בטבע, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של הילה בטבע הם בבעלות מלאה ובלעדית של הילה בטבע, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהילה בטבע. 

רוצה שיחת יעוץ ?

ואפשר גם להשאיר פרטים ונתקשר אליך :)